Stadgar

fisk1.jpg - 1.23 kBSTADGAR

för

KV. VITLINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 


§ 1 Firma

Föreningens firma
är Kv. Vitlingens Samfällighetsförening .


§ 2 Säte

Föreningens
styrelse har sitt säte i Falkenbergs kommun


§ 3 Verksamhet

Föreningen har
till ändamål att äga och förvalta fastigheterna Falkenberg Hjortsberg: 3:40 och
3:41. benämnda kvarteret Vitlingen.

Föreningen skall
tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på arrende upplåta
stugtomter för fritidshus, samt att för medlemmarna verka för deras nöje och
trevnad.


§ 4 Medlemskap

Medlemskap i
föreningen är obligatorisk för den som arrenderar tomt.


Ansökan om inträde
resp. utträde skall ske skriftligen till föreningens kassör.


Medlemskapet
träder i kraft efter att full betalning enligt föreningens stadgar har erlagts.


Medlemskapet är
knutet till arrenderätten varigenom en person med flera arrenderätter kan ha
flera medlemskap.§ 5 Avgifter

Årsavgiften
fastställes för ett år åt gången vid ordinarie årsstämma efter förslag från
styrelsen och avser nästkommande kalenderår.


Ordinarie
årsstämma kan besluta om extra utdebitering. Avgifterna får dock tillsammans
med arrendekostnaden inte överstiga fem tusen kronor.Avgiften skall i
sin helhet betalas före den 31 mars det år avgiften avser. Avgiften skall
debiteras i samband med den årliga arrendeavgiften.§ 6 Utebliven
betalning


Då icke betalning
av årsavgift, eller av stämman beslutad extra avgift skett före förfallodagen
skall arrendatorn genom påminnelse anmodas att betala inom två veckor.


När påminnelse
utskickas till arrendator pga. utebliven betalning utgår en förseningsavgift
vars storlek beslutas av stämman.


Om betalning
likväl inte sker skall styrelsen omedelbart vidtaga exekutiva åtgärder för
beloppets gäldande.


Dessa åtgärder är
följande:


Föreningen äger rätt att häva arrendet och tomten skall återgå
till föreningen och befintlig byggnad skall omedelbart bortföras.


Har arrendatorn blivit skild från arrenderätten till följd av
uppsägning eller hävning, skall föreningen sälja arrenderätten genom offentlig
försäljning om inte styrelsen och arrendatorn kommer överens om något annat.


Av vad som flutit in genom försäljningen får föreningen uppbära så
mycket som behövs för att täcka föreningens fordran och de kostnader föreningen
haft för ärendets slutförande samt skäligt skadestånd.


Arrendator som utesluts ur föreningen äger inga anspråk på
föreningens tillgångar.


§ 7 Uteslutning
av medlem

Om medlem
uppsåtligen bryter mot dessa stadgar, utöver vad som stadgas i § 6, eller
bryter mot föreningens ordningsföreskrifter, eller på annat sätt uppsåtligen
och uppenbart motarbetar föreningens ändamål och syfte, så äger styrelsen rätt
att besluta om uteslutning av medlemskapet och hävande av arrendet.


Medlemskapet är
dock inte förverkat om det som ligger medlemmen till last är av ringa betydelse
för föreningen.


§ 8 Överlåtelse
av arrenderätt

Medlem som vill
överlåta arrenderätten skall skriftligen anmäla detta till kassören. Föreningen
tillhandahåller detta formulär, som samtidigt är en medlemsansökan från köparen
resp. utträde från säljaren.


§ 9 Styrelse
och revisorer


Styrelsen består
av lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter och högst 3 suppleanter.


Styrelseledamöter
och suppleanter väljes för en tid av 2 år.


Avgående
styrelseledamot kan omväljas


Vid första
styrelsevalet skall hälften eller udda tal närmast högre än hälften väljas för
en tid av 1 år.

Styrelsen utser
kassör och sekreterare inom sig.


Styrelseledamot
kan vara person som ej är medlem i föreningen, dock skall en personlig relation
finnas.


1 – 2 revisorer
skall årligen väljas på ordinarie föreningsstämma för en tid av 2 år. Vid
första valet skall en ordinarie revisor väljas för en tid av 1 år.

Avgående revisor
kan omväljas.


Styrelsen är
beslutsför när antalet ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga styrelseledamöter.


Som styrelsens
beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat, eller
vid lika röstetal, den mening som biträds av styrelsens ordförande.


Är endast en mer
än hälften närvarande av ordinarie ledamöter inkl. suppleanter måste alla vara
eniga om besluten för att de skall gälla.


Suppleant som
deltager vid sammanträde äger endast rösträtt i det fall att ordinarie ledamot
saknas.


Styrelsen skall
före mitten av juni månad till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse,
resultatrapport samt balansräkning.


Revisorerna skall
bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen är
avgiven senast vid utgången av juni månad.


§ 10 Kallelse

Kallelse och andra
meddelanden till stämman skall ske genom anslag på föreningens anslagstavla och
genom skriftlig kallelse senast 15 dagar innan stämman.


I kallelsen skall
framgå vilka ärenden som skall behandlas.


Vid extra stämma
skall kallelse ske enligt samma normer som gäller för ordinarie stämma.


§ 11 Rösträtt

Vid
föreningsstämman har varje medlemskap en rösträtt.


Innehar två eller
flera personer arrenderätten gemensamt har de dock bara en rösträtt.


Rösträtt har
endast den som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dess stadgar
eller enligt lag.


Medlem får utöva
sin rösträtt genom ombud


Ombudet skall då
förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år.


Ombud äger endast
rätt att utöva rösträtt för en medlem.

§ 12 Handlingar
inför föreningsstämma


Styrelsens
redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av
revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för
medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall
förekomma till behandling.


§ 13
Firmateckning


Föreningens firma
tecknas av styrelsen eller av den eller de som stämman utser.


§ 14
Investering


Styrelsen äger
rätt till investeringar, inköp av inventarier eller tjänster upp till ett värde
av 50.000 kr, utan att förelägga föreningsstämman om beslut.


§ 15 Avyttring


Styrelsen äger
inte rätt att utan ordinarie eller extra föreningsstämmas godkännande avyttra
föreningen fasta egendom eller arrenderätt.


§ 16
Räkenskapsår


Föreningens
räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december


§ 17
Föreningsstämma


Ordinarie
föreningsstämma skall hållas årligen före juli månads utgång.


Extra
föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller en revisor finner skäl
därtill, eller då minst en 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen
begärt hos styrelsen med angivande av orsak eller ärende man önskar att få
behandlat.


Medlem som önskar
att få visst ärende behandlat på ordinarie årsstämma skall skriftligen anmäla
ärendet senast den 15 juni.


Stämman är
beslutsför när antalet medlemmar vid stämman uppgår till minst en femtedel av
föreningens rösträtter.

Som stämmans
beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstberättigade
har röstat om inte lagen om ekonomiska föreningar eller dess stadgar i något
fall kräver större majoritet.


Vid lika röstetal
gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.


§ 18 Ordinarie
årsstämma


På ordinarie
årsstämma skall följande ärenden behandlas:


Val av ordförande för stämman


Val av sekreterare för mötet


Val av två justeringsmän


Fråga om mötets behöriga utlysande


Godkännande av dagordningen


Styrelsens berättelse


Genomgång av bokslut för verksamhetsåret


Revisorernas berättelse


Fråga om styrelsens ansvarsfrihet


Arvode till styrelse och revisorer


Val av styrelse


Val av revisorer


Firmatecknare för föreningen


Val av valberedning


Behandling av motioner och skrivelser


Styrelsens rapporter och förslag


Fasställande av årsavgift


Övriga frågor


§ 19
Stämmoprotokoll


Det justerade
protokollet från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna
senast 1 månad efter stämma.


§ 20 Övrigt


För giltigheten av
följande beslut fordras beslut av föreningsstämman:


Ändring av dessa
stadgar, beslut att avhända föreningen arrenderätt, bostadsarrende eller fast
egendom, beslut om likvidation.


Vid tillämpning av
dessa stadgar gäller:


Lagen om
ekonomiska föreningar


Bokföringslagen


Arrendelagen


Vid upplösning
skall tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna.


I övrigt gäller
lagen om ekonomiska föreningar.


Dessa stadgar är
antagna vid ordinarie föreningsstämma: 2009-07-18


Dessa stadgar
är antagna och gäller tills vidare from.: 2010-01-01Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri Vitlingen (klicka = flera bilder)